Yleistä

Vastuullista media-alan opiskelua ammattimaisessa ohjauksessa

Kuvaaja

Tavoitteet

• Tarjota lukiolaisille toimittajan työhön keskittyvää media-alan koulutusta

• Antaa perusvalmiuksia media-alalle

• Opettaa käytännön taitoja

• Tarjota jatkumo yläkoulun viestintälinjalle

Radiojuontajat

Sisältö

• Lehti-, radio-, ja televisiotyö

• Työskentelyä radio-, lehti-, ja tv-toimituksessa

• Minimi 8 kurssia, maksimi 13 kurssia

• Mediadiplomikurssi

Videoeditointi

Arvosanat

• Erilliset arvosanat lukion päättötodistukseen lehti-, radio- ja tv-työstä

• Todistus mediadiplomista

Hakeminen

Hakeminen medialinjalle

Keskiarvo

Painotettu keskiarvo (10 pistettä)

Keskiarvoon lasketaan (kertoimella 2) äidinkielen, historian ja yhteiskuntaopin arvosanat. Lisäksi keskiarvoon lasketaan kuvataiteen arvosana sellaisenaan (kerroin 1)

Haastattelu

Hakemus ja haastattelu (10 pistettä)

5 pistettä – kirjallinen hakemus ja aikaisempi harrastuneisuus (esim. yläkoulun aikaiset viestintäopinnot, kerhot ym.)

5 pistettä – suullinen haastattelu, jossa mitataan opiskelijan soveltuvuutta (esim. äänenkäyttö, esiintyminen ja persoonan yleinen yllykearvo). Hakijat pisteyttää kolmihenkinen raati, jonka jäsenten antamien pisteiden keskiarvosta muodostuu annettavat pisteet.

Linjat

Linjat ja niiden valintakoodit

• Yleislukio 000

• Musiikkilukio 805

• Tanssilukio 806

• Medialinja 825

Kurssit

Vaskivuoren lukion medialinjan kurssit

Media

Kurssilla perehdytään median rakenteeseen, toimintaan ja lainsäädäntöön sekä median sisällöllisiin ja ilmaisullisiin erityispiirteisiin. Käsitellään journalismin peruskysymyksiä, median yhteiskunnallista ja kulttuurista vaikuttavuutta. Tehdään harjoituksia eri medioista mediakritiikin keinoin. Opetellaan jutun teon alkeita ja harjoitellaan sanallista ilmaisua ja luovaa kirjoittamista
Perehdytään sekä sanallisen että sanattoman viestinnän tekniikoihin ja niiden tulkitsemiseen. Opetellaan haastattelutekniikkaa ja esiintymisen taitoja puhe- ja improvisaatioharjoitusten avulla. Tehtävät syventävät ryhmän yhteenkuuluvuutta ja vapauttavat luovaa energiaa.
Suoritetaan valtakunnallinen mediadiplomi. Diplomi koostuu oppimispäiväkirjasta, johon sisältyy portfolio. Päättötyö tehdään opiskelijan valitsemalta median alalta. Päättötyöstä opiskelija saa erillisen arvioinnin ja arvosanan.

Lehtityö

Kurssilla perehdytään erilaisiin juttutyyppeihin ja lehdenteon perusteisiin. Opetellaan tiedonhankintaa ja perehdytään lehtikuvan käyttöön. Kurssin aikana tuotetaan aineistoa esim. koulun lehteen ja kirjoitetaan aiheista, jotka koskettavat nuoria. Oppilaat osallistuvat myös taiton suunnitteluun.
Perehdytään verkkojulkaisemiseen ilmiönä ja harjoitellaan jutun tekoa verkkoon. Käytännön töinä kirjoitetaan koulun verkkolehteen juttuja. Verkkoviestinnän ominaispiirteen, vuorovaikutteisuus, välineen keveys ja matala kustannustaso ovat tarkastelun kohteena.
Lehtityön kurssiin liittyvä lehtiklinikka, jossa kukin opiskelija laatii erityyppisiä lehtijuttuja. Jutut analysoidaan, kritikoidaan ja julkaistaan mahdollisuuksien mukaan.

Televisiotyö

Kurssilla harjoitellaan digitaalisen videokameran käyttöä, videon editointia sekä kuvaviestinnän perusteita. Tutustutaan televisio-ohjelman teon peruskysymyksiin. Paneudutaan videokoosteiden laadintaan sekä tehdään harjoitustöitä.
Kurssi on jatkoa TEL1 kurssille. Kurssilla viedään perustaitoja studio- ja monikamera tuotantoympäristöön. Kurssilla tehdään koulun TV-verkkoon uutislähetyksiä; harjoitellaan toimitustyötä, uutisten kuvausta ja editointia, suoran lähetyksen suunnittelua, ja monikamera lähetyksen tekoa.
Kurssi on jatkoa TEL 2 kurssille. Kurssilla jatketaan TV uutisten tekoa vaativammalla tasolla. Uutislähetyksiin lisätään tosimaailman haasteita ja kuvaustilanteita, esim. suoria ”satelliitti” kuvia studion ulkopuolelta, virtuaali-taustoja, studio haastatteluja, ja tiukempia aikatauluja. Uutiset tehdään suorina lähetyksinä koulun TV verkkoon.

Radiotyö

Opiskellaan äänenkäsittelyn perusteita. Kurssilla tutustutaan digitaaliseen tallennukseen, mikrofonin käyttöön ja äänen editointiin. Tutkitaan erilaisia radio-ohjelmia ja tehdään harjoitustöitä.
Opiskellaan radio-ohjelman teon peruskysymyksiä, ohjelmapolitiikkaa ja radioilmaisua. Tutustutaan jutun taustamateriaalin hankintaan, ohjelmasuunnitelman tekoon, haastatteluun, äänimateriaalin käyttöön, kielenkäyttöön sekä ohjelman editointiin. Tehdään harjoitustöitä ja tutustutaan lähetys- ja jakelutekniikkaan.
Radiotyöhön liittyvä harjoittelu, jonka aikana opiskelija tekee erityyppisiä radiojuttuja, jotka kaikki kritikoidaan, arvioidaan ja muokataan lähetyskuntoon. Ohjelmat julkaistaan joko koulun omassa radiossa, nettiradiossa tai paikallisradiossa.